Artykuły

(a) Artykuły opublikowane do roku 2000

[1973]
1. Leona Chwistka poglądy na sztukę. Studia Estetyczne t. X s. 97-110.
2. Odpowiedzialność i istnienie świata. Studia Filozoficzne nr 5 s. 245-257.
3. O Russellowskiej teorii deskrypcji. Studia Semiotyczne t. IV s. 177-187. Toż po francusku: De la soi-disant théorie des descriptions. Kwartalnik Neofilologiczny t. XXXIV/1987 nr 1 s. 81-91.Toż po angielsku: On Russellian theory of description. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. IV (2015) s. 128-140.

4. Ścisłe myślenie i wyobraźnia twórcza. Miesięcznik Literacki r. VIII nr 10 s. 47-54.

[1974]
5. O poglądach Romana Ingardena na język. Studia Semiotyczne t. V s. 17-54. Toż po angielsku: On Roman Ingarden’s views on language. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. V (2015) s. 4-49. Toż skrócone po angielsku: On Roman Ingarden’s semiotic views. Analecta Husserliana vol. XXVII (1989) s. 523-540.

[1975]
6. O poglądach Romana Ingardena na dzieło muzyczne. Zeszyty Naukowe PWSM w Gdańsku t. XIV s. 5-30.

[1977]
7. O Stanisławie Szpinalskim. Muzyka r. XXII nr 1 s. 14-39.
8. Próba odczarowania Martina Heideggera. Odra r. XVII nr 3 s. 51-55.
9. Próba odczarowania Edmunda Husserla. Odra r. XIX nr 9 s. 47-54.

[1979]
10. Współcześni badacze radzieccy o Edmundzie Husserlu. Studia Filozoficzne nr 7 s. 141-149.
11. U źródeł współczesnej logiki polskiej. Studia Filozoficzne nr 8 s. 39-56. Toż po angielsku: On the sources of contemporary Polish logic. Dialectics and Humanism vol. VII/1980 no 4 s. 163-183.

[1980]
12. Tractatus contra phenomenologiam. Studia Filozoficzne nr 3 s. 21-31.
13. Wiedza i istnienie. O poglądach Romana Ingardena. Studia Filozoficzne nr 6 s. 73-98.
14. Spiritus metaphysicae in corpore logicorum – czyli o dziedzinie przedmiotowej języka i starej zagadce bytu. Studia Filozoficzne nr 9 s. 111-140. Toż skrócone po angielsku: Being and existence. On the being of what seems not to be. Dialectics and Humanism vol. VIII/1981 no 4, s. 131-139. Toż skrócone po polsku w: Jacek J. Jadacki, Tomasz Bigaj & Anna Lissowska [red.], Co istnieje? T. I. Warszawa–Otwock 1996, Petit, s. 60- 67.

[1981]
15. Homo philosophicus polonus. Rzecz o Władysławie Tatarkiewiczu. Odra r. XXI nr 10 s. 40-46, nr 11 s. 22-28. Toż nieco zmienione jako: Władysław Tatarkiewicz [sylwetka filozofa]. [W:] Barbara Markiewicz, Jacek Jadacki & Ryszard Jadczak [red.], Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Warszawa 1999, Wydawnictwo PTF, s. 267-277.
16. Spór między Romanem Ingardenem a Edmundem Husserlem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. XXVII s. 191-225.
17. W 90. rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny t. XXXIX nr 1 s. 1-8. Toż jako: Kazimierz Ajdukiewicz [sylwetka filozofa]. [W:] Barbara Markiewicz, Jacek Jadacki & Ryszard Jadczak [red.], Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Warszawa 1999, Wydawnictwo PTF, s. 251-257.

[1982]
18. Jakiej filozofii uczniowie potrzebują. Kwartalnik Pedagogiczny r. XXVIII nr 3-4 s. 79-106.
19. On so-called theories of truth. Dialectics and Humanism vol. IX no 2 s. 145-149. Toż po chińsku w: Zheuxe Yicong [Przekłady Filozoficzne] 1983 nr 2 s. 23-25. Toż po francusku: Ténebres du vrai et lumières de l’être ou des soi-disant théories de la vérité. [W:] Maciej Grochowski & Daniel Weiss [red.], Words are physicians for an ailing mind. München 1991, Verlag Otto Sagner, s. 241-246.

[1983]
20. O poglądach Leona Chwistka na język. Studia Semiotyczne t. XIII s. 23-33. Toż po angielsku: On Leon Chwistek’s semiotic views. [W:] Jerzy Pelc et al. [red.], Sign, system, and function. Berlin 1984, Mouton Publishers, s. 77-87. Toż: Leon Chwistek’s view on language. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. XIII (2015) s. 21-33.
21. Spór o godność. Odra r. XXIII nr 4 s. 12-23.

[1984]
22. Glossarium ad tractatum contra phenomenologiam. Studia Filozoficzne nr 4 s. 173-193.
23. O co chodzi w tzw. sporze o powszechniki. Studia Filozoficzne nr 10 s. 63-69. Toż skrócone w: Jacek J. Jadacki, Tomasz Bigaj & Anna Lissowska [red.], Co istnieje? T. I, Warszawa–Otwock 1996, Petit, s. 182-189.
24. O stwierdzaniu tego, co jest. Odra r. XXIV nr 3 s. 111-112.

[1985]
25. W sprawie granic odpowiedzialności za słowo. Studia Filozoficzne nr 8-9 s. 81-85.

[1986]
26. Semiotyka w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Ruch Filozoficzny t. XLIII nr 1 s. 21-27.
27. Kultura semiotyczna języka powszedniego. Poradnik Językowy z. 3 s. 184-188.
28. Ti estin aletheia? O istocie prawdziwości (Uwagi o definicji semantycznej). Studia Filozoficzne nr 5 s. 3-30.
29. Rozdział z historii filozofii polskiej: Władysław Tatarkiewicz. Studia Filozoficzne nr 12 s. 179-194. Toż po angielsku: Chapter from the Polish history of philosophy: Władysław Tatarkiewicz, [w:], Alicja Kuczyńska [red.], Art transforming life. On Władysław Tatarkiewicz’s aesthetics. Wydawnictwo WFiS UW, Warszawa 2006, s. 199-220.
30. Legenda Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Studia Filozoficzne nr 12 s. 211-226.
31. Leon Chwistek – Bertrand Russell’s scientific correspondence. Dialectics and Humanism vol. XIII no 1 s. 239-263.
32. O poglądach filozoficznych Leona Chwistka (W siedemdziesiątą rocznicę wydania „Zasady sprzeczności w świetle nowszych badan Russella”). Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej ser. I z. 1 s. 109-133. Toż zmienione po ukraińsku: Про философскі погляди Леона Хвістека. Философська і Соціологична Думка 1990 nr 12 s. 28-40. Toż po rosyjsku: О философских взглядах Леона Хвистека. Философская и Социологическая Мысль 1990 nr 12 s. 30-43.
33. O zdaniach warunkowych. Studia Semiotyczne t. XIV-XV s. 225-247.
33. O zdaniach warunkowych. Studia Semiotyczne t. XIV-XV s. 225-247. Toż po angielsku: On conditional sentences. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. XIV/XV (2015) s. 181-216. Toż skrócone po angielsku: On semiotic functions of conditionals. [W:] Michael Herzfeld & Lucio Melazzo [red.], Semiotic theory and practice, Berlin 1988, Mouton de Gruyter, s. 469-481. Toż skrócone po ukraińsku: Семіотичні функції умовних речень. [W:] Афанасій Миколайович Лoмaкoвич et. al. [red.], Функціa в мoвi, логiці тa мaтeмaтиці. T. I. Tернoпiль 1990, s. 50-54.
34. Próba odczarowania Denisa de Rougemonta. Pismo Literacko-Artystyczne r. V nr 11-12 s. 201-205.

[1987]
35. Logika [polska w latach 1863-1918]. [W:] Bogdan Suchodolski [red.], Historia nauki polskiej. T. IV, cz. III. Wrocław, Ossolineum, s. 548-578.
36. O zobowiązaniach światopoglądowych i źródłach rozstrzygnięć sporu o istotę prawdziwości. Studia Filozoficzne nr 1 s. 67-72.
37. Panorama Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Edukacja Filozoficzna vol. II s. 291-307.

[1988]
38. Principia phenomenologica. Edukacja Filozoficzna vol. IV s. 161-191.
39. O istocie prawdziwości (Uwagi o definicji syntaktycznej i pragmatycznej). Edukacja Filozoficzna vol. VI s. 87-97.
40. Utopia etyczna Mariana Przełęckiego. Etyka t. XXIV s. 51-70.

[1989]
41. Kompozycja muzyczna. Szkic analizy semiotycznej terminu. Sztuka i Filozofia vol. I s. 236-241.
42. O sprawdzianach prawdziwości. Studia Semiotyczne t. XVI-XVII s. 251-265. Toż po angielsku: On criteria of truthfulness. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. XVI-XVII [2015] s. 108-127.
43. Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego. [Cz. 1.] Analiza krytyczna. Ruch Filozoficzny t. XLVI nr 3 s. 245-266. [Cz. 2.] (Baza filozoficzna. Rekonstrukcja teorii) Edukacja Filozoficzna vol. X/1990 s. 235-263. Toż po angielsku – cz. 1: The metaphysical basis of Kazimierz Twardowski’s descriptive semiotics. [W:] Jacek Paśniczek [red.], Theories of objects: Meinong and Twardowski. Lublin 1992, Wydawnictwo UMCS, s. 57-74; cz. 2: Kazimierz Twardowski’s descriptive semiotics. [W:] Francesco Coniglione et al. [red.], Polish scientific philosophy: The Lvov-Warsaw School. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 28.] Amsterdam–Atlanta 1993, Rodopi, s. 191-206.

[1990]
44. Brytyjska filozofia analityczna. [W:] Witold Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie. Warszawa, COMSNP, s. 157-167. Toż wyd. II rozszerzone: 1991, s. 157-167. Toż wyd. III: Warszawa 1994, Witmark, s. 100-105. Toż wyd. IV: Warszawa 1996, Witmark, s. 100-105. Toż wyd. V: Warszawa 2008, Wydawnictwa UW, s. 191-202.
45. Kłopoty z konkretami i abstraktami. Principia t. I s. 46-66. Toż w: Jacek J. Jadacki, Tomasz Bigaj & Anna Lissowska [red.], Co istnieje? T. I. Warszawa–Otwock 1996, Petit, s. 290-303.
46. Truth: its definition and criteria. Dialectics and Humanism vol. XVII no 2 s. 193-212. Toż po polsku: Zagadnienie prawdy. [W:] Jacek Paśniczek [red.], Między logiką a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi. Lublin 1995, Wydawnictwo UMCS, s. 159-178.

[1991]
47. Дефиниция, экспликация, редукция и парафраза. [W:] Дмитрий Игорович Руденко et al. [red.], Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Выпуск I. Часть I, Харьков, ХИМиЭСХ, s. 45-48. Toż po polsku: Definicja, eksplikacja i parafraza w tradycji Ajdukiewiczowskiej. [W:] Fragmenty filozoficzne ofiarowane Henrykowi Hiżowi. Warszawa 1992, Zakład Semiotyki Logicznej UW, s. 28-39. Toż po angielsku: Definition, explication, and paraphrase in Ajdukiewiczian tradition. [W:] Vito Sinisi & Jan Woleński [red.], The heritage of Kazimierz Ajdukiewicz. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 40.] Amsterdam–Atlanta 1995, Rodopi, s. 139-152.
48. [Z Wang Ting-hua:] Sytuacja logiki we współczesnych Chinach. Ruch Filozoficzny t. XLVIII nr 2 s. 119-122.
49. Horyzont filozoficzny pra-Polaków w świetle studiów etymologicznych Aleksandra Brücknera. [W:] Афанасій Миколайович Ломакович et al. [red.], Методологія культурного процесу. Тернопіль, АШУК, s. 129-134. Toż nieco zmienione jako: Polskie archetypy filozoficzne. Szkic hermeneutyczny. [W:] Danuta Karłowicz et al. [red.], Wartość bycia. Kraków–Warszawa 1993, Wydawnictwo PTF, s. 289-300.
50. Horyzont problemowy socjologii sztuki (próba uporządkowania). Sztuka i Filozofia vol. III s. 117-126.

[1992]
51. Change, action, and causality. Dialogue and Humanism vol. II no 3 s. 87-99.
52. [Z Tomaszem Bigajem, Anną Lissowską & Pawłem Więckowskim] Czwórgłos w 110 rocznicę urodzin: Synteza filozoficzna Zygmunta Zawirskiego [autoreferat]. Biuletyn Oddziału Warszawskiego PTF nr 1 s. 14-21.
53. Problematyka historiozofii filozofii. Edukacja Filozoficzna vol. XIV s. 55-61.
54. SŁAWNI WILNIANIE: FILOZOFOWIE. Florian Bochwic, Józef Władyslaw Bychowiec, Tadeusz Hipolit Czeżowski, Benedykt Dobszewicz, Anioł Dowgird, Henryk Elzenberg, Józef Wojciech Gołuchowski, Wojciech Wijuk-Kojałowicz, Adam Krasnodębski, Wincenty Lutosławski, Marian Massonius, Kazimierz Narbutt, Piotr Skarga-Pawęski, Maciej Sarbiewski, Antoni Adam Skorulski, Hieronim Strojnowski, Marcin Śmiglecki, Jan Śniadecki, Andrzej Towiański, Marian Zdziechowski. Magazyn Wileński 1992: nr 2 s. 14-15; nr 3 s. 14-15; nr 4 s. 14-15, 20; nr 5-6 s. 14-15, nr 7 s. 14-15; nr 8 s. 14-15; nr 9 s. 14-15; nr 11-12 s. 14-16; nr 13 s. 11-12; nr 14 s. 14-16; nr 15 s. 14-16; nr 16 s. 14-16; nr 17-18 s. 22-24; nr 19 s. 14-16; nr 20 s. 14-15; nr 21-22 s. 22-24; 1993: nr 1 s. 11, 12, 17; nr 2 s. 14-16.
55. Sofizmat. Edukacja Filozoficzna vol. XIII s. 66-68.

[1993]
56. Co wiemy o wartościach. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. II nr 1 s. 161-165.
57. [Z Tomaszem Bigajem, Anną Lissowską & Pawłem Więckowskim:] Synteza filozoficzna Zygmunta Zawirskiego. Czwórgłos w 110 rocznicę urodzin. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. II nr 3 s. 71-113. Toż skrócone jako: Słowo o życiu i twórczości Zygmunta Zawirskiego. O poglądach filozoficznych Zygmunta Zawirskiego. [W:] Методологія наукого різнання (до 110-річчя З.М. Завірского). Тернопіль, Н-ДI, Проблеми Людини, s. 3-6, 50-54.
58. Miłość i wiara. Próba odczarowania Emmanuela Mouniera. Sztuka i Filozofia vol. VI s. 151-159.
59. Objects and properties. [W:] Jan Woleński [red.], Philosophical logic in Poland. Dordrecht, Kluwer, s. 61-74.
60. O pojęciu „przebaczania” [autoreferat]. Sprawozdania TNW r. LIV/1991 [de facto 1993] s. 138-141.
61. O pojęciu „rozumienia”. [W:] Wojciech Krzysztofiak & Halina Perkowska [red.], Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, s. 101-115. Toż w wersji zmienionej: Nieporozumienia wokół rozumienia, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. VII/1998 nr 3 s. 11-20. Toż po angielsku: Misunderstandings about understanding. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica IX/1994 s. 33-41.
62. [Z Marianem Przełęckim:] [Philosophie en] Pologne. [W:] Raymond Klibansky & David Pears [red.], La philosophie en Europe. Paris, Gallimard, s. 323-347.
63. Rok 1943: przerwane ogniwo dziejów myśli polskiej. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Barbara Markiewicz [red.], …A mądrości zło nie przemoże, Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 12-18.
64. Życiorysy nie dokończone. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Barbara Markiewicz [red.], …A mądrości zło nie przemoże, Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 159-180.
65. SŁAWNI WILNIANIE. ARTYŚCI-MUZYCY. Cyprian Bazylik, Feliks (Szczęsny) Janiewicz, Mieczysław Jan Karlowicz, Stanisław Moniuszko, Michał Kleofas Ogiński. Magazyn Wileński nr 22 s. 14-17; 1994: nr 22 s. 11-13, 17; nr 3 s. 14-17, 20; nr 5-6, s. 22-25, 36-37; nr 7, s. 14-17, 19.
66. Wileńskie środowisko filozoficzne. 1920-1945. Ruch Filozoficzny t. L nr 4 s. 385-411. Toż skrócone jako: Filozofia w Wilnie. 1920-1945. [W:] Anna Kieżun [red.], Kultura międzywojennego Wilna. Białystok 1994, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, s. 81-114 [+ il.].
67. Zły język. [W:] Jadwiga Puzynina [red.], Etyka międzyludzkiej komunikacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 33-38.

[1994]
68. Filozoficzne podstawy semiotyki. [W:] Jerzy Pelc [red.], Znaczenie i prawda. Warszawa, Zakład Semiotyki Logicznej UW, s. 309-330.
69. Idee filozoficzne Juliusza Słowackiego. Sztuka i Filozofia vol. VIII s. 161-170.
70. Patrzaj w serce – słuchaj rozumu. W świecie zbiorów, jakości i wartości – czyli rzecz o poglądach Mariana Przełęckiego. [W:] Mieczysław Omyła [red.], Studia z filozofii języka i metodologii nauk. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 7-33.
71. Semiotyka Tadeusza Czeżowskiego. Ruch Filozoficzny t. LI nr 3-4 s. 249-260. Toż po angielsku jako: On Tadeusz Czeżowski’s semiotic views. Brentano Studien vol. VIII/1998-1999 [de facto 2000], s. 37-51.
72. Przerwane ogniwo dziejów myśli polskiej. Ruch Filozoficzny t. LI nr 3-4 s. 293-296.
73. The rise and decline of modern scientific philosophy in the capital city of Poland. Axiomathes a. V no 2-3 s. 225-241.

[1995]
74. Cztery wieki filozofii wileńskiej. [W:] Eugeniusz Czaplejewicz & Edward Kasperski [red.], Kresy – Syberia – literatura. Doświadczenie dialogu i uniwersalizmu. Warszawa, Wydawnictwo TON, s. 52-72. Toż skrócone w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego t. LVIII/1995 [de facto 1996] s. 91-99. Toż zmienione jako: Rzut oka na cztery wieki filozofii wileńskiej. [W:] Ryszard Jadczak & Józef Pawlak [red.], Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim. Toruń 1997, Wydawnictwo UMK, s. 9-19.
75. Elementarne relacje ontyczne. Filozofia Nauki r. III nr 4 s. 53-58. Toż nieco zmienione w: Jerzy Perzanowski & Andrzej Pietruszczak [red.], Byt, logos, matematyka. Filozofia/Logika. Filozofia logiczna 1995. Toruń 1997, Wydawnictwo UMK, s. 73-80.
76. Filozofia polska w latach 1939-1944. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Barbara Markiewicz [red.], Próg istnienia. Cz. 1. Zdziesiątkowane pokolenie. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 213-216.
77. Kłopoty z interpretacją kategorialną mowy potocznej. [W:] Jerzy Pogonowski [red.], Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 379-388. Toż po angielsku: Troubles with categorial interpretation of natural language. [W:] Roman Murawski & Jerzy Pogonowski [red.], Euphony and logos. Essays in honour of Maria Steffen-Batóg and Taduesz Batóg. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 57.] Amsterdeam–Atlanta 1997, Rodopi, s. 327-343.
78. Myśliciele o sercach walecznych [O filozofach polskich poległych w czasie II wojny światowej. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Barbara Markiewicz [red.], Próg istnienia. Cz. I. Zdziesiątkowane pokolenie. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 159-175. Toż po angielsku: Thinkers with Brave Hearts. Dialogue and Universalism vol. XIV/2004 No. 5–6 s. 195-216.

[1996]
79. Alexius Meinong and Polish philosophy. Axiomathes vol. VII No. 1-2 s. 241-266.
80. Co dała kulturze polskiej Szkoła Lwowsko-Warszawska. Odra r. XXVI nr 12 s. 37-49.
81. O nietykalności życia ludzkiego. Przegląd Humanistyczny r. XL nr 3 s. 155-160.
82. O pojęciu istnienia. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Witold Strawiński [red.], W świecie znaków. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 59-69.
83. O pojęciu „prostoty”. [W:] Michał Heller & Jacek Urbaniec [red.], Otwarta nauka i jej zwolennicy. Tarnów, Biblos, s. 151-174. Toż w wersji skróconej: O prostocie. [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 133-139. Toż po angielsku: Simplicity in science. [W:] Mieszko Tałasiewicz [red.], Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University. Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 125-138.
84. [Z Mieszkiem Tałasiewiczem & Joanną Tędziagolską:] Rozumowania w nauce [autoreferat]. Filozofia Nauki r. IV (2002) nr 4 s. 95-101.
85. Troubles with truth. Some remarks concerning Donad Davidson’s „The structure and content of truth”. Dialogue and Universalism vol. VI no 1-2 s. 97-105.
86. Wyzwania dla myśli polskiej. Społeczeństwo Otwarte r. VII nr 2 s. 53.

[1997]
87. The conceptual system of the Lvov-Warsaw School. Axiomathes vol. VII No. 3 s. 325-333.
88. Język i świat. Przegląd Humanistyczny r. XLI nr 2 s. 99-101.
89. Moje pierwsze spotkanie z filozofią. Biuletyn Olimpiady Filozoficznej nr 15 s. 68-69.
90. [Z Kordulą Świętorzecką:] Myśliciel o sercu walecznym. O życiu Jana Salamuchy. [W:] Jan Salamucha, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne. Lublin, TN KUL, s. 15-27. Toż zmienione po angielsku: On Jan Salamucha’s life and work. [W:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta 2003, Rodopi, p. 11-57.
91. Nowa klasyfikacja starych błędów logicznych. [W:] Ewa Żarnecka-Biały [red.], Między prawdą i normą a błędem. Kraków, Wydawnictwo UJ [Dialogikon t. VI], s. 143-153.
92. [Z Mieszkiem Tałasiewiczem & Joanną Tędziagolską:] O rozumowaniach w nauce. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. VI nr 1 s. 7-29. Toż zmienione w: Michał Heller, Janusz Mączka & Jacek Urbaniec [red.], Granice nauki. Kraków–Tarnów 1997, OBI–Biblos, s. 101-127.
93. [Z Kordulą Świętorzecką:] Posłowie. O dziele Jana Salamuchy. [W:] Jan Salamucha, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne. Lublin, TN KUL, s. 515-548.
94. Warsaw: the rise and decline of modern scientific philosophy in the capital city of Poland”. [W:] Roberto Poli [red.] In itinere. European cities and the birth of modern scientific philosophy. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 54.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 145-160.

[1998]
95. Jan Sleszyński, Wiadomości Matematyczne r. XXXIV s. 145-159.
96. O pewnych iluzjach teorii wszystkiego. [W:] Anna Wójtowicz [red.], Uniwersalność w nauce i poza nauką (teorie – fakty – mity). Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 49-54.
97. Siedem wieków myśli polskiej, Ananke nr 4 s. 3-14.
98. Styl i tradycja filozoficzna Pułtuska. [W:] Jakub Z. Lichański [red.], Pułtuskie Kolegium Jezuickie. Ludzie i idee, Warszawa–Pułtusk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej, s. 179-183.
99. Wincenty Lutosławski. Rozdział z dziejów myśli polskiej. [W:] Bogdan Klukowski [red.], Lutosławscy w kulturze polskiej, Drozdowo, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody, s. 54-87. Toż w: Odra r. XXXIX/1999 nr 1 s. 41-53.

[1999]
100. Czy światopogląd religijny jest racjonalny? [W:] Jacek Juliusz Jadacki [red.], Człowiek współczesny: rozum a wiara. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s. 35-38. Toż w: Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 513-516.
101. Dlaczego nie każda wiara jest irracjonalna? [W:] Marian Grabowski [red.], Polska filozofia wobec encykliki Fides et ratio. Toruń, Wydawnictwo UMK, s. 95-100.
102. Dwanaścioro rad dla poszukiwacza prawdy. Olimpiada Filozoficzna. Biuletyn Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej nr 18 s. 5-9. Toż w: Olimpiada Filozoficzna. Biuletyn Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej nr 35/2008, s. 39-43.
103. Kazimierz Twardowski [sylwetka filozofa]. [W:] Barbara Markiewicz, Jacek Jadacki & Ryszard Jadczak [red.], Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej.Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 239-250. Przedruk w: Olimpiada Filozoficzna. Biuletyn Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej nr 27/2004 s. 16-30.
104. Kłopoty z istotą: o pewnych istotnych i nieistotnych pojęciach „istoty” (w nawiązaniu do ks. Jana Salamuchy). Roczniki Filozoficzne t. XLIV/1996 [de facto 1999] z. 1. s. 21-31.
105. Kłopoty z kategoriami ontycznymi czyli o (pewnych) poglądach filozoficznych Tadeusza Czeżowskiego. [W:] Włodzimierz Tyburski & Ryszard Wiśniewski [red.], Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.Toruń, Wydawnictwo UMK, s. 75-88. Toż po angielsku jako: Trouble with ontic categories or some remarks on Tadeusz Czeżowski’s philosophical views. [W:] Tadeusz Czeżowski, Knowledge, science, and values. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 68.] Amsterdam–Atlanta 2000, Rodopi, s. 255-267.
106. Kłopoty z wartościami. Studium prelogiczne. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. VIII nr 3 s. 57-63.
107. On forms of objects. [W:] Liliana Albertazzi [red.], Shapes of forms. From Gestalt Psychology and Phenomenology to Ontology and Mathematics. Dordrecht–Boston–London, Kluwer Academic Publishers, s. 341-359.
108. O pojęciu milczenia. [W:] Kwiryna Handke [red.], Semantyka milczenia. Warszawa, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, s. 17-32. Toż zmienione jako: Funkcja semiotyczna milczenia. [W:] Jerzy Perzanowski & Andrzej Pietruszczak [red.], Filozofia/Logika. Filozofia Logiczna. 1996-1998. Toruń 2000, Wydawnictwo UMK, s. 413-421.
109. Rozumne zaufanie (uwagi w sprawie radykalizmu prawdy). [W:] Marian Grabowski [red.], Polska filozofia wobec encykliki Fides et ratio. Toruń, Wydawnictwo UMK, s. 87-93.
110. Sensy nonsensu. [W:] Michał Heller, Janusz Mączka & Jacek Urbaniec [red.], Sensy i nonsensy w nauce i filozofii. Kraków–Tarnów, OBI–Biblos, s. 103-125.
111. Tadeusz Kotarbiński [sylwetka filozofa]. [W:] Barbara Markiewicz, Jacek Jadacki & Ryszard Jadczak [red.], Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 258-266. Przedruk w: Olimpiada Filozoficzna. Biuletyn Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej nr 27/2004 s. 31-41.
112. Uniwersalność etyki katolickiej. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Krzysztof Wójtowicz [red.], Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s. 151-164. Toż w: Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 339-358.
113. Władysław Biegański: między Logiką medycyny a Etyką ogólną. Filozofia Nauki r. VI nr 3-4 s. 7-9.

[2000]
114. Metafizyka naturalna. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. IX nr 2 s. 107-122.
115. Nauka i twórczość. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina nr XLIX s. 9-20.
116. O bełkocie. [W:] Jerzy Pelc [red.], Język współczesnej humanistyki, Warszawa, Zakład Semiotyki Logicznej UW, s. 71-77.
117. Wielkość Marcina Śmigleckiego. [W:] Romuald Karaś & Eryk Habowski [red.], Antologia wileńska. Tom III: Na rubieżach, Warszawa, Oficyna Literatów i Dziennikarzy POD WIATR, s. 325-329.

(b) Artykuły opublikowane od roku 2001

[2001]
118. [Głos w:] Człowiek współczesny: rozum a wiara (dyskusja okrągłego stołu). [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 517-550.
119. Czy światopogląd religijny jest racjonalny? [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 513-516.
120. Klemens Szaniawski. Między mądrością a nauką. Filozofia Nauki r. IX nr 1 s. 109-114.
121. O definicjach i kryteriach racjonalności, Filozofia Nauki r. IX nr 2 s. 151-160.
122. Preambula fidei. W związku z książką ks. Piotra Moskala Spór o racje religii. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. X nr 3 s. 59-74.
123. [Z Władysławem Krajewskim:] [The development of the Polish philosophy of science and philosophy of nature.] Introduction. [Do:] Władysław Krajewski [red.], Polish philosophers of science and nature in the 20th century. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 74.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 7-23.
124. Uniwersalność etyki katolickiej. [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 339-352.
125. W filozofii trzeba się spierać właściwie o wszystko. O życiu, osobie i twórczości Profesor Elżbiety Pietruskiej-Madej. Filozofia Nauki r. IX nr 3 s. 5-23.

[2002]
126. Kłopoty z prawdą. Roczniki Filozoficzne t. L z. 2 s. 193-201.
127. Misja profesora uniwersytetu. Uniwersytet Warszawski. Kwartalnik nr 2 s. 13-14.
128. Odpowiedź [Profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi]. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XI nr 2 s. 243-249.
129. Pragmatyczne funkcje myślenia. [W:] Kwiryna Handke [red.], Semantyka milczenia. 2. Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 11-17.
130. W sprawie uwag Pana Profesora Leona Gumańskiego do mego Sporu o granice języka. Ruch Filozoficzny t. LIX nr 4 s. 731-739.

[2003]
131. Alfred Tarski w Warszawie. Kalendarium. [W:] Jacek Juliusz Jadacki [red.], Alfred Tarski: dedukcja i semantyka [déduction et sémantique]. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 112-137. Toż po francusku w przekładzie Wandy Jadackiej: Alfred Tarski à Varsovie. Chronologie. Ibidem, s. 139-164.
132. Co to jest semiotyka? Olimpiada Filozoficzna. Biuletyn Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej nr 27, s. 5-15.
133. Idea redukcjonizmu a problem racjonalności procedur unifikacyjnych w matematyce. [W:] Józef Heller & Janusz Mączka [red.], Jedność nauki – jedność świata? Kraków–Tarnów, OBI–Biblos, s. 29-33.
134. Metodologia w ujęciu Władysława Tatarkiewicza. [W:] Czesław Głombik [red.], Władysław Tatarkiewicz: W siedemdziesięciolecie I wydania Historii filozofii. Katowice, Wydawnictwo Gnome, s. 77-89.
135. Potoczne rozumienie „informacji”. [W:] Jacek Juliusz Jadacki [red.], Analiza pojęcia informacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 7-9 [oraz głos w dyskusji: s. 81-94].
136. W sprawie „Przypomnienia” [odpowiedź Profesorowi Andrzejowi Bogusławskiemu]. Przegląd Humanistyczny r. XLVII nr 3 s. 95-96.

[2004]
137. Etos Akademii: Sokrates czy sukces. [W:] Stanisław Zięba [red.], Europa wspólnych wartości. Lublin, TN KUL, s. 269-271.
138. Kategorie. Summarium r. 33(53), s. 33-42. Toż po angielsku jako: Categories. [W:] Joanna Odrowąż-Sypniewska [red.], Logic, methodology and philosophy of sciences at Warsaw University (4). Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 84-90.
139. O poglądach Floriana Bochwica (rozdział z dziejów myśli polskiej). Roczniki Filozoficzne t. LII, nr 2, s. 209-225.
140. [Z Aleksandrą Horecką:] Trudności z pytaniami. Kwartalnik Filozoficzny t. XXXII z. 3, s. 93-106.
141. Uczeń Dąmbskiej i Ingardena [O Jerzym Perzanowskim i jego twórczości]. [W:] Jacek Malinowski & Andrzej Pietruszczak [red.], Wokół filozofii logicznej. Toruń, Wydawnictwo UMK, s. 19-32. Toż po angielsku jako: Logical philosophy. On Jerzy Perzanowski’s philosophical views. [W:] Joanna Odrowąż-Sypniewska [red.], Logic, methodology and philosophy of sciences at Warsaw University (4). Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 135-147.

[2005]
142. Analiza pojęcia melancholii. [W:] Iwona Lorenc, Magdalena Borowska & Małgorzata Szyszkowska [red.], Odłamki rozbitych luster. Rozprawy z filozofii kultury, sztuki i estetyki. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 27-50. Toż w wersji skróconej: Melancholia. Próba uporządkowania pojęcia, Aspiracje. Pismo Warszawskich Uczelni Artystycznych, Jesień 2006, s. 2-5. Toż w innej wersji: Analiza pojęcia melancholii. [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 330-334.
143. Dlaczego jest raczej coś niż nic? [W:] Renata i Ireneusz Ziemińscy [red.], Byt i sens. Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie. 14-18 września 2004 roku. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, s. 131-133.
144. Etos akademicki, Roczniki Filozoficzne t. LIII nr 2 s. 75-81.
145. Heinrich Scholz and the Lvov-Warsaw School. [W:] Anna Brożek, Jacek Juliusz Jadacki & Witold Strawiński [red.], Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University (2). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 99-115.
146. Kazimierz Twardowski: estetyk, teoretyk i historyk muzyki – meloman i pianista, kompozytor. [W:] Kazimierz Twardowski, Filozofia i muzyka. Wydawnictwo Naukowe Semper. Warszawa, s. 7-24.
147. Kilka myśli o roli towarzystw naukowych w Unii Europejskiej. Nauka Polska t. XIII(XXXVIII), s. 19-22.
148. [Z Anną Brożek:] Na czym polega rozumienie w ogóle – a rozumienie informacji w szczególności? [W:] Michał Heller & Janusz Mączka [red.], Informacja a rozumienie. Kraków–Tarnów, PAU & OBI–Biblos, s. 141-155.
149. [Z Anną Brożek:] O rozumieniu utworu muzycznego. [W:] Irena Trzcieniecka-Schneider & Ewa Żarnecka-Biały [red.], Informacja – perswazja – logika. Kraków, Wydawnictwo UJ [Dialogikon vol. XIII], s. 11-22.
150. O ryzyku nauczania filozofii w szkole. Summarium r. 33(53) s. 25-31.
151.O związku przyczynowo-skutkowym. Ruch Filozoficzny t. LXII nr 2 s. 217-221.
152. [Z Anną Brożek:] Reforma terminologii muzycznej. Sztuka i Filozofia vol. XXVI s. 206-228.
153. [Z Anną Brożek:] Rozmowa o sprawiedliwości i miłosierdziu. Pamięci Wielkiego Papieża. Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIII z. 4 s. 277-292.
154. [Z Anną Brożek:] Status logiczny elementarnej terminologii muzycznej. Muzyka r. L nr 1(196), s. 57-86.
155. W sto lat później [w związku ze stuleciem założenia PTF]. Ruch Filozoficzny t. LXII nr 1 s. 97-101 [omyłkowo powtórnie wydrukowane w: t. LXII nr 2 s. 211-215].

[2006]
156. [Z Anną Brożek:] Analiza analizy. Studia Philosophiae Christianae r. XLII nr 1 s. 37-54.
157 [Z Anną Brożek:] Ethica: terra ubi leones. Skąd się biorą rozbieżności w naszych ocenach etycznych, Przegląd Humanistyczny t. L nr 5/6(398-399) s. 163-169.
158. Które idee filozoficzne Johna Stuarta Milla są trwałe? Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. 15 nr 4(6) s. 33-37. Toż w: Olimpiada Filozoficzna. Biuletyn Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej nr 33 s. 7-12.
159. Metodologia Władysława Tatarkiewicza. [W:] Jerzy Pelc [red.], Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w działach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusz i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki, Władysława Tatarkiewicza. Warszawa, PTS, s. 39-47.
160. [Z Anną Brożek:] Minimalizm etyczny Tadeusza Kotarbińskiego. Etyka r. XXXIX s. 48-71. Toż po francusku: Sur les ideés etiques de Tadeusz Kotarbiński. [W:] Aleksandra Horecka [red.], Logic, Methodology and Philosophy of Sciences at Warsaw University (5). Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 139-162.
161. O poglądach filozoficznych Stanisława Staszica. Olimpiada Filozoficzna. Biuletyn Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej nr 31 s. 12-17.
162. Stefan Swieżawski (10 II 1907 – 19 V 2005) – ad memoriam. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego t. LXVII/2004 s. 5-11.
163. The Lvov-Warsaw School and its influence on Polish philosophy of the second half of the 20th century. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Jacek Paśniczek [red.], The Lvov-Warsaw School. The New Generation. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 89.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 41-83. Toż po polsku jako: Szkoła Lwowsko-Warszawska i jej wpływ na filozofię polską drugiej połowy XX wieku. [W:] Anna Dziedzic, Andrzej Kołakowski, Stanisław Pieróg i Piotr Ziemski [red.], Historia filozofii polskiej. Dokonania – poszukiwania – projekty, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 126-148.
164. [Z Anną Brożek:] W odpowiedzi na „Moralność bez sprawiedliwości”. Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIV z. 1 s. 155-158.
165. [Z Anną Brożek:] W sprawie uwag profesora Marka Podhajskiego. Sztuka i Filozofia vol. XXV s. 170-176.

[2008]
166. Czy spory filozoficzne są rozstrzygalne? [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 307.
167. Idee i ideały filozoficzne. Garść głosów w dyskusji przeprowadzonych podczas V Zjazdu Filozofii Polskiej. Ruch Filozoficzny t. LV nr 2 s. 167-174.
168. [Z Anną Brożek:] Intuicje modalne, Roczniki Filozoficzne t. LVI nr 1 s. 39-59.
169. Kilka myśli o Bogu. Status metodologiczny teizmu. [W:] Jan Krokos, Kordula Świętorzecka & Roman Tomanek [red.], W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje. Warszawa, Wydawnictwo UKSW, s. 151-162.
170. Troubles with the truth. [W:] Anna Brożek [red.], Logic, Metholodogy and Philosophy of Sciences at Warsaw University (3). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 68-74.
171. Tzw. problem psychofizyczny (wprowadzenie do dyskusji). [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 502-504.
172. Wiara a rozum. [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 375-376.
173. W sprawie wiedzy pozanaukowej i sposobów jej wyrażania. [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 167-174.

[2009]
174. Dobra robota w filozofii. [W:] Ryszard Kleszcz [red.], Widnokrąg analityczny, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 29-42.
175. Kilka myśli «fundamentalisty» o ofierze, Kwartalnik Filozoficzny t. XXXVII z. 2 s. 151-153.
176. Kilka myśli o uzasadnianiu, Studia Philosophiae Christianae r. XLV nr 1 s. 27-38.
177. O pewnych walorach nie-dietetycznej ontologii: wyznanie nawróconego anty-ingardenisty, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 22. Ontologia współczesna. 60 lat Sporu o istnienie świata Romana Ingardena, s. 29-36.
178. [Z Anną Brożek:] Uwagi o relacjach semantycznych między nazwami. [W:] Janusz Sytnik-Czetwertyński [red.], Rozważania o filozofii prawdziwej, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 167-178.
179. [Z Anną Brożek:] W sprawie granic tolerancji. Świat i Słowo r. VI nr 1(12), s. 25-36.

[2010]
180. Bajka Romana Maciejewskiego. [W:] Anna Brożek, Jagna Dankowska & Janina Tatarska [red.], Roman Maciejewski – twórca charyzmatyczny, Poznań–Kraków, Akademia Muzyczna Im. I.J. Paderewskiego – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, s. 191-198.
181. Bywają ludzie, którzy bywają dobrzy i bywają źli, Edukacja Filozoficzna vol. 50 s. 85-88.
182. Eutydem Platona–Witwickiego–Elzenberga. Analiza krytyczna. [W:] Adam Górniak et al. [red.], Poznać jak się rzeczy mają, Warszawa, WFiS UW, s. 25-38.
183. [Z Anną Brożek:] Interpretacja i informacja. Analiza semantyczna. [W:] Jacek Jadacki & Іван Вакарчук [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Львівcькіи Унiвepcитeт iмeнi Iвaна Фpaнкa – Uniwersytet Warszawski, s. 23-32.
184. Kilka myśli o pięknie. [W:] Jacek Jadacki & Іван Вакарчук [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Львівcькіи Унiвepcитeт iмeнi Iвaна Фpaнкa – Uniwersytet Warszawski, s. 108.
185. Польская философия: международный резонанс. [W:] Eжи Aкcep & Иpина Caвeльeна [red.], Haциoнальная гумaнитapная наукa в мировом кoнтeкcтe: oпыт Poccии и Польши. Mocквa, Издaтeльcкий Дoм Гocyдapcтвeннoгo Унивepcитeтa Bыcшeй шкoлы Экoнoмики, s. 207-215.
186. [Z Anną Brożek i Marianem Przełęckim:] Trójgłos w sprawie metafizyki Leszka Kołakowskiego, Przegląd Filozoficzny r. XIX, nr 1, s. 31-46.

[2011]
187. [Z Anną Brożek:] Dilemmas in the theory of imperatives. [W:] Anna Brożek, Jacek Jadacki & Berislav Žarnić (red.), Theory of imperatives from different points of view. Logic, Methodology & Philosophy of Science at Warsaw University (6), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 25-43.
188. [Z Anną Brożek:] Ekspresja i melodia w muzyce, Ruch Muzyczny r. LV, nr 16/17 s. 46-48.
189. [Z Anną Brożek:] Fakty i artefakty. Teoria i krytyka. Proste pytania bez prostych odpowiedzi. [W:] Joanna Michalik (red.), Nieświadomość i transcendencja, Warszawa, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, s. 133-146.
190. Kultura i metoda. [W:] Joanna Michalik (red.), Kultura i metoda, Warszawa, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, s. 47-58.
191. [Z Anną Brożek:] Między wierszami Cypriana Norwida. [W:] Anna Głąb [red.], Filozofia i literatura, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 105-114.
192. [Z Anną Brożek:] On imperative reasoning. [W:] Anna Brożek, Jacek Jadacki & Berislav Žarnić (red.), Theory of imperatives from different points of view. Logic, Methodology & Philosophy of Science at Warsaw University (6), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 148-162.
193. The Polish 20th Century Philosophers’ Contribution to the Theory of Imperatives and Norms, European Journal of Analytic Philosophy vol. VII No. 2 s. 106-145.
194. What semantics is and what purpose it serves. [W:] Anna Brożek, Jacek Jadacki & Berislav Žarnić (red.), Theory of imperatives from different points of view. Logic, Methodology & Philosophy of Science at Warsaw University (6), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 7-24.
195. W sprawie odróżnienia podmiotu od orzecznika, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XX nr 3(79) s. 227-230.

[2012]
196. [Z Anną Brożek:] Eksperymenty myślowe w nauce, Filozofia Nauki r. XX nr 1(77) s. 5-32.
197. [Z Anną Brożek:] Eksperymenty myślowe w filozofii, Filozofia Nauki r. XX nr 2(78) s. 5-27.
198. [Z Anną Brożek:] O rozumowaniach imperatywnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 15 s. 133-149.
199. [Z Anną Brożek:] Uogólnione pojęcie rozumowania, Studia Philosophica Wratislaviensia vol. VIII fasc. 1 s. 105-119.
200. [Z Anną Brożek & Kordulą Świętorzecką:] Metody urabiania definicji. Na marginesie artykułu „O filozofii analitycznej” Andrzeja Dąbrowskiego, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XXI nr 1(81) s. 127-137.

[2013]
201. [Z Anną Brożek:] Archē filozofii a teza realizmu. Na marginesie pewnego artykułu Profesora Andrzeja Półtawskiego. [W:] Damian Leszczyński & Marek Rosiak [red.], Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, Wrocław, Oficyna Naukowa PFF, s. 361-373.
202. Fantazja o finezja. Liryki wiolonczelowe (folder). Białystok-Warszawa, Fundacja Syrokomla, s: 12.
203. Jakub Karpiński w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Studia Socjologiczne nr 4(213), s. 67-83. [Toż po angielsku jako:] Jakub Karpiński in the orbit of the Lvov-Warsaw School. [W:] Anna Brożek, Alicja Chybińska, Jacek Jadacki & Jan Woleński [red.], Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and Humanities. Vol. 106. Polish Analitycial Philosophy. Vol. X. Leiden-Boston 2015, Brill-Rodopi, s. 313-330.
204. Jan Łukasiewicz – osoba i dzieło. Calendarium. Fragmenty genealogii. [W:] Jacek Jadacki & Piotr Surma [red.], Jan Łukasiewicz, Pamiętnik, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 105-154.
205. Kazimierz Ajdukiewicz, Olimpiada Filozoficzna nr 43 s. 5-14 (przedruk z: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej, Warszawa 1999).
206. O istocie pieniądza, Edukacja Filozoficzna vol. 56 s. 97-100.
207. Stanisław Moryto: kompozytor, pragmatyk i wizjoner. [W:] Stanisław Moryto, Wybrane przemówienia i wystąpienia publiczne z lat 2005-2012, Warszawa, Instytut Musica Sacra, s. 7-16.
208. Tadeusz Kotarbiński, Olimpiada Filozoficzna nr 42, s. 91-102 (przedruk z: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej, Warszawa 1999).
209. Witwicki’s square. [W:] Anna Brożek, Jacek Jadacki & Berislav Žarnić [red.], Theory of imperatives from different points of view (2). Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (7). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 28-32. Toż po polsku jako: Kwadrat Witwickiego. [W:] Anna Brożek & Jacek Jadacki [red.], Nauka i język (seria druga). Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin. Lublin: Norbertinum, s. 205-210.

[2014]
210. [Z Anną Brożek:] Determinanty wykonawstwa muzycznego. Na marginesie Partnerstwa w muzyce Jerzego Marchwińskiego. Zob.: http://jerzy-marchwinski.blogspot.com/. W wersji angielskiej jako: Individual and social determinants of music interpretation. Tamże.
211. [Z Anną Brożek:] Kazimierz Twardowski’s achievements in the Lvov period. [W:] Kazimierz Twardowski, On prejudices, judgments and other topics in philosophy. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 102.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 29-38.
212. Kurpie. [W:] Zdzisław Najder et al. [red.], Węzły pamięci niepodległej Polski. Kraków–Warszawa, Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski & Wydawnictwo Znak, s. 387-389.
213. Piotr Tomasz Geach, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XXIII nr 3 s. 59-63 [+ il.].
214. [Z Anną Brożek:] Sylwetka intelektualna Profesora Mariana Przełęckiego, Zagadnienia Naukoznawstwa 2013 [de facto 2014] nr 3(197) s. 267-279.
215. Szkoła Lwowsko-Warszawska. [W:] Zdzisław Najder et al. (red.), Węzły pamięci niepodległej Polski. Kraków–Warszawa, Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski & Wydawnictwo Znak, s. 751-755.
216. Twórczość i wolność w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XXII (2013) nr 4 (88) s. 459-465.
217. Życie i dzieło Anioła Dowgirda. [Posłowie do:] Anioł Dowgird, Zdrowy rozsądek i kraina marzeń. Pisma wybrane. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 560-585.

[2015]
218. [Z Anną Brożek:] Editorial Afterword: Izydora Dąmbska – a steadfast thinker. [W:] Izydora Dąmbska, Knowledge, language and silence. Selected papers. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 105.] Leiden–Boston, BrillRodopi, s. 351-372.
219. Mistrz i uczeń. [W:] Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń. Materiały konferencyjne. Warszawa, UMFC, s. 29-38. Toż zmienione w: Paweł Okołowski & Mieczysław Omyła [red.], Filozofii Polacy potrzebują. Księga pamiątkowa ofiarowana Witoldowi Mackiewiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Warszawa 2016, Edukacja Filozoficzna (numer specjalny), s. 77-81.
220. Życie i dzieło Stanisława Leśniewskiego. [Posłowie do:] Stanisław Leśniewski, Pisma zebrane. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 814-869.

[2016]
221. Kazimierz Ajdukiewicz. 1890-1963. [W:] Wojciech Tygielski et al. [red.]. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. Tom I. A-K, Warszawa 2016 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 27-40.
222. O antynomii zdarzeń przyszłych [Marcin Tkaczyk, Futura contingentia]. Przegląd Filozoficzny. Seria Nowa r. XXV nr 3 s. 311-329.
223. O osiągnięciach Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Rozmowa z Anną Brożek. [W:] Anna Brożek & Alicja Chybińska [red.], Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Lublin, Wydawnictwo Academicon, s. 371-378.
224. Psychologia w ujęciu Kazimierza Twardowskiego. [W:] Teresa Rzepa i Cezary W. Domański [red.], Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. V. Lublin, Wydawnictwo UMC-S, s. 51-77.
225. [Z Anną Brożek:] Scrutiny of Ajdukiewicz’s concepts of definition. Studies in East European Thought vol. LXVIII No. 1, s. 11-20.
226. Semantyczna definicja prawdy. Filozofuj! nr 2(8) s. 13-15.
227. Status metodologiczny teizmu. [W:] Stanisław Janeczek & Anna Starościc [red.], Filozofia Boga. Cz. I. Poszukiwanie Boga. Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 497-515.
228. Struktura logiczna Dekalogu. [W:] Stanisław Janeczek & Anna Starościc [red.], Etyka. Cz. I. Koncepcje etyki. Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 309-324.
229. System filozoficzny Anioła Dowgirda. Posłowie. [Do:] Anioł Dowgird, Kurs filozofii. T. II. Psychologia. Teologia przyrodzona. Filozofia Moralna. Warszawa, Fundacja hrabiego Augusta Cieszkowskiego, s. 369-422.
230. Tradition of the Lvov-Warsaw School in the second half of the 20th century in Poland. [W:] Anna Brożek, Alicja Chybińska, Jacek Jadacki & Jan Woleński [red.], Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and Humanities. Vol. 108. Polish Analitycial Philosophy. Vol. X. Leiden-Boston, Brill-Rodopi, s. 333-366.
231. Wiedza, posłuch i rozgłos. Przyczynek do teorii argumentacji. Na marginesie dwóch ineditów Kazimierza Twardowskiego. Філософські Пошуки вип. 2(5) s. 134-143.

[2017]
232. Marszand wytworów intelektu o wyrobionym smaku. Wspomnienie o Profesorze Jerzym Pelcu. Nauka nr 4 s. 197-206.
233. Mody w filozofii. Edukacja Filozoficzna vol. LXIII s. 7-24.
234. O realizmie radykalnym Tadeusza Kotarbińskiego. Studia z Filozofii Polskiej vol. XII s.13-20.
235. The Lvov-Warsaw School and Austro-German philosophers. [W:] Anna Brożek et al. [red.],The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture. Wien, Springer, s. 93-131.
236. The Lvov-Warsaw School from a bird’s eye view. [W:] Anna Brożek et al. [red.],The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture. Wien, Springer, s. 216-229.
237. Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych (Na marginesie artykułu „Neutralność światopoglądowa” Arkadiusza Chrudzimskiego), Analiza i Egzystencja nr 40 s. 111-125.

[2018]
238. Jan Łukasiewicz: A creator of new ideas in logic and a reinterpreter of its history. [W:] Ángel Garrido & Urszula Wybraniec-Skardowska, [red.]: The Lvov-Warsaw School. Past and Present. Basel, Birkhäuser (Springer International Publishing), s. 33-46.
239. Kilka uwag o klauzuli sumienia. Na marginesie artykułu ks. prof. Andrzeja Szostka: „Czy polskie prawo gwarantuje klauzulę sumienia lekarzy?”. Edukacja Filozoficzn vol. LXV s. 153-158.
240. Tadeusz Kotarbiński: Socrates of Warsaw. [W:]  Ángel Garrido & Urszula Wybraniec-Skardowska, [red.]: The Lvov-Warsaw School. Past and Present. Basel, Birkhäuser (Springer International Publishing), s.165-174.
241. Twórca współczesnej semiotyki polskiej. Rzecz o Profesorze Jerzym Pelcu. Przegląd Filozoficzny r. XXVII nr 2 s. 41-92, 259.
242. [Z Anną Brożek:] Izydora Dąmbska: The first lady of the Twentieth-century Polish philosophy.  Ángel Garrido & Urszula Wybraniec-Skardowska, [red.]: The Lvov-Warsaw School. Past and Present. Basel, Birkhäuser (Springer International Publishing), s. 223-233.