Monografie

[1985]
1. Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii. Warszawa, PWN, s: 220.

[1987]
2. Semiotyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – główne pojęcia. [W:] Michał Hempoliński [red.], Polska filozofia analityczna. Wrocław, Ossolineum, s. 131-218.

[1989]
3. O rozumieniu. Z filozoficznych podstaw semiotyki. Warszawa, Wydawnictwa UW, s: 196.

[1993]
4. [Ze Zdzisławem Augustynkiem:] Possible ontologies. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 20.] Amsterdam-Atlanta, Rodopi, s: 194.

[1994]
5. Sławni Wilnianie. Filozofowie. Wilno, Wydawnictwo Polskie, s: 202 [+ il.].

[1994]
6. Metafizyka i semiotyka. Studia prototeoretyczne. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 312.

[1998]
7. Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 460 [+ il.].

[2003]
8. Aksjologia i semiotyka. Analizy i polemiki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 264.
9. From the viewpoint of the Lvov-Warsaw School.[Poznań Studies of the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 78.] Amsterdam-Atlanta, Rodopi, s: 278.

[2009]
10. Polish analytical philosophy. Studies on its heritage. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 384 [+ il.]

[2010]
11. Metodologia i semiotyka. Idee – metody – problemy. Warszawa, Wydawnictwo NaukoweSemper, s: 292.
12. [Z Anną Brożek:] Fryderyk Chopin: środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 248 [+ il.]. Toż w wersji angielskiej: Frederick Chopin: social background – personality – worldview – artistic principles, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 170 [+ il.] (CD). Toż w wersji francuskiej: Fréderic Chopin: son milieu social – sa personnalité – sa vision du mond – ses principes de création artistique [traduit par Wanda Fijałkowska]. Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 186 [+ il.] (CD).

[2011]
13. [Z Anną Brożek & Marianem Przełęckim:] W poszukiwaniu najwyższych wartości. Rozmowy międzypokoleniowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 312 [+ il.].

[2012]
14. Byt i powinność. Wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 282.
15. [Z Jerzym Bralczykiem et al.:] Alfabet mistrzów. Kielce, Biblioteka Charakterów, s: 168.

[2013]
16. Being and duty. The contribution of 20th century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms, Kraków, Copernicus Center Press, s: 538.

[2015]
17. Filozofia polska XIX i XX wieku. T. I-II. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 388+410 [il.]
18. Filozofia wileńska XIX i XX wieku. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Epigram, s: 374 [il.].
19. Polish philosophy of the 19th and 20th centuries. Heritage Studies. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 528 [il.].

[2016]
20. Stanisław Leśniewski: geniusz logiki. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Epigram, s: 382 [il.].